Enerji Kimliği Nedir?

Türkiye'de, 18.4.2007 tarihinde kabul edilen, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kânununun amacı nedir?

Enerji Kimliği Nedir?

Enerji kimliği nedir? 18.4.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kânununun amacı ''enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için kaynakların ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.'' Enerji Verimliliği Kânunu gereği ''Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'' 5.12.2008 tarihli olarak 27075 numaralı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde tariflenmiştir;

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği:

MADDE1

Bu yönetmeliğin amacı; binalarda kaynakların etkin verimli kullanılmasına, israfın önlenmesine, çevrenin korunmasına ilişkin usul esasları düzenlemektir.

MADDE2

(1) Bu Yönetmelik mevcut ya da yeni yapılacak binalarda;

(a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin kimlik belgesinin hazırlanmasına; uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere asgari performans kriterlerine,

(b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri denetim faaliyetleri için yetkilendirme,

(c) İhtiyacın, kojenerasyon sistemi yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına,

(ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına güncel tutulmasına, toplumdaki enerjinin kültürü verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim bilinçlendirme faaliyetlerine,

(d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin işlemleri kapsar.

Kimlik Neden Gereklidir?

Kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği MADDE 26:

(1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği binanın enerjisinin tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

(A) Bina ile ilgili genel bilgiler.

(B) Düzenleme ya da düzenleyen bilgileri.

(C) Binanın kullanım alanı (m2).

(Ç) Binanın kullanım amacı.

(D) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kwh/yıl).

(E) Tüketilen her bir enerjinin türüne göre yıllık birincil miktarı (kwh/yıl).

(F) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil tüketiminin, A. ile G. arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması.

(G) Nihai tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2 yıl).

(Ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A. ile G. arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2 yıl).

(H) Binanın aydınlatma enerji tüketim değeri.

(I) (Değişik: RG - 1/4/2010 - 27539) Birincil enerjinin tüketimine göre sınıfı.

(İ) (Değişik: RG - 1/4/2010 - 27539) Nihai tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı.

(J) (Ek: RG - 1/4/2010 - 27539) Binanın yenilenebilir kullanım oranı gösterilir.

Bina enerjisinin kimliğinde mevcut bir binanın bulunduğu sınıfın en az C olması beklenmektedir.

Binanıza ait enerji kimlik belgesinde binanızın aylık/yıllık bazda ne miktarda enerji tükettiğini (kw/h-m2/yıl) görebilirsiniz. Binanıza ait kimlikte binanızın bir yılda ürettiği sera gazı miktarı (CO2/kg - m2) belirtilir. Yani binanızın havayı ne kadar kirlettiğini görebilirsiniz. Binanızın enerji sınıfını yükseltmek istiyorsanız Mantolama yani bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı yapmanız gereken ilk ısı yalıtım seçeneklerinden birisidir.

Enerji Verimliliği Kânunu gereği binalarda kimlik belgesi mevcut binalar için 2020 yılı Ocak ayına kadar yeni binalarda ise Ruhsat Başvurusu ile beraber alınmak zorundadır.

Bu Yazı İçin Tepkiniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0